Kontakt

796 490 490

O nas

Celem naszego działania jest zminimalizowanie kosztów wszelkich ubezpieczeń w Państwa Firmie przy jednoczesnym zachowaniu ich jakości.

Czytaj więcej...

W tym celu podjęliśmy współpracę z grupą firm brokerskich, reprezentujących interesy naszych Klientów przed Zakładami Ubezpieczeń

Umowa partnerska w zakresie obsługi ubezpieczeń za pośrednictwem naszego portalu przewiduje wyłączność w zakresie prowadzonych z Zakładami Ubezpieczeń negocjacji.

Jak to wygląda w praktyce:
Cztery niezależne biura brokerskie umożliwiają obniżenie kosztów konkretnego ubezpieczenia w ramach wewnętrznej rywalizacji. Przekłada się to wymiernie na cenę i jakość oferowanych ubezpieczeń, chroni też interesy współpracujących z nami biur brokerskich dając im równe szanse na zdobycie nowego Klienta.

 

Nasze produkty

Szereg możliwości ubezpieczenia

Finanse
Mienia
Samochód
Cywilne
Lotnicze
Morskie
Budowlane
Fabryk

Ubezpieczenia finansowe

Firmy dzięki naszemu pośrednictwu mają szansę na znaczne zmniejszenie czasu oraz kosztów otrzymywania owych gwarancji w Towarzystwach Ubezpieczeniowych. Dzieje się tak ponieważ dzięki wiedzy, doświadczeniu oraz umiejętnościom nabytym przez lata funkcjonowania w branży brokerskiej jesteśmy w stanie w taki sposób porozumieć się z ubezpieczycielem, aby ustalić jeden limit - kwotę ( zamiennie na wszystkie rodzaje gwarancji ubezpieczeniowych ) – który po każdorazowym udzieleniu gwarancji będzie się zmniejszał o kwotę udzielonej gwarancji, aż do jego wyczerpania.
Gwarantuje to znacznie szybsze uzyskiwanie gwarancji oraz korzystniejsze stawki co w niedalekiej przyszłości może stanowić o rozwoju Twojej Firmy (przetargi,  kontrakty, zlecenia, podwykonawstwo).

Gwarancje akcyzowe

Gwarancja akcyzowa jest zabezpieczeniem przyjmowanym przez urzędy celne. Przeznaczona została odpowiednio dla podmiotów krajowych produkujących wyroby obłożone podatkiem akcyzowym, np. paliwa silnikowe, oleje opałowe, gazy, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, itp.
Uzyskanie ubezpieczeniowej gwarancji akcyzowej umożliwia sprawniejsze załatwienie celnych procedur i formalności oraz świadczy o dobrej sytuacji Przedsiębiorstwa, które otrzymało tego rodzaju gwarancję.

Gwarancje kaucyjne

Jest składana w miejsce kaucji przy wynajmowaniu nieruchomości lub ruchomości. 
Celem jej jest zabezpieczenie interesów właściciela nieruchomości/ruchomości, które mogą  towarzyszyć w związku z niewłaściwym wykonywaniem obowiązków przez najemcę. 
Gwarancja pozwala na zabezpieczenie takich ryzyk jak: zwrot wynajmowanej powierzchni lub lokalu w stanie zużycia nie większym niż przy normalnych warunkach użytkowania, pokrycie kosztów napraw lub remontu powstałych z winy najemcy w wynajmowanej powierzchni, terminowa zapłata czynszu oraz opłat licznikowych takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, itp.

Gwarancja usunięcia wad i usterek

Gwarancja usunięcia wad i usterek jest powszechnie stosowana w obrocie gospodarczym jako zabezpieczenie roszczeń Inwestora w sytuacji, gdy Wykonawca umowy kontraktu:

 • nienależycie usunie usterki stwierdzone w zrealizowanym przedmiocie umowy kontraktu;
 • nie usunie lub odmówi usunięcia usterek stwierdzonych w zrealizowanym przedmiocie umowy.
Gwarancje zwrotu kwot zatrzymanych

Celem jej jest zwolnienie zatrzymanej przez wierzyciela części płatności za wykonaną pracę.
Ubezpieczyciel zobowiązuje się poprzez udzielenie gwarancji zwrotu kwot zatrzymanych do zapłaty na rzecz Beneficjenta każdej kwoty do wysokości sumy gwarancyjnej w sytuacji, kiedy wykonawca zlecenia nie spełni zobowiązań wobec Beneficjenta (np. inwestora zlecającego wykonanie prac), które miały być zabezpieczone kaucją.

Gwarancje wadialne

Ubezpieczenie wadium – oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia w postaci wadium jako gwarancji, że w przypadku wygrania przetargu podejmie się zadania zgodnie z warunkami złożonej oferty.

Ubezpieczenie wadium jest gwarancją przetargową, w której towarzystwo ubezpieczeń zobowiązuje się do zapłaty kwoty wadium przetargowego w przypadku, gdyby oferent po wygraniu przetargu odmówił podpisania umowy na warunkach załączonej oferty lub też naruszył w jakikolwiek inny sposób zobowiązania wynikające z przystąpienia do przetargu.

Zalety gwarancji przetargowej:

 • umożliwia uczestnictwo w wielu przetargach jednocześnie bez angażowania własnych środków w okresie realizacji kontraktu;
 • świadczy o dużej wiarygodności Firmy - oferenta jako partnera w interesach.
Gwarancje należytego wykonania kontraktu

Gwarancja należytego wykonania umowy (kontraktu) przeznaczona jest dla podmiotów świadczących wszelkiego rodzaju usługi. Gwarancja udzielana jest na zlecenie podmiotu realizującego kontrakt. Zleceniodawcą może być zarówno Wykonawca,  jak i Podwykonawca. Beneficjentem gwarancji, tj. podmiotem uprawnionym do otrzymania kwoty z gwarancji, jest podmiot zlecający wykonanie robót lub świadczenie usług.

Gwarancje celno-podatkowe

Gwarancja ta jest przeznaczona dla podmiotów gospodarczych, które prowadzą obrót towarowy z zagranicą (importerów towarów oraz podmiotów prowadzących składy celne), co pozwala na zabezpieczenie poniższych czynności:

  • uzyskaniu odroczenia zapłaty cła i podatków granicznych;
  • przewozie do Polski towarów na czas określony (np. do przerobu);
  • dokonaniu tranzytu towarów przez polski obszar celny;
  • złożeniu towarów w składzie celnym;
  • dokonaniu odpraw celnych w głębi kraju, a nie na granicy.
Gwarancje koncesyjne

Jest składana do określonego organu koncesyjnego w związku z wydaniem pozwolenia lub koncesji na prowadzenie danego rodzaju działalności.

Kłopoty z płatnościami

W obecnej sytuacji na rynku, spowodowanej kryzysem, wiele Firm prosi nas o przedstawienie oferty ubezpieczenia kredytu kupieckiego, który zabezpiecza płatności sprzedanych towarów o przedłużonym terminie płatności.

Wady kredytu kupieckiego:
- ubezpieczenie kredytu kupieckiego obejmuje wszystkie transakcje ubezpieczającego, a nie poszczególnych niewypłacalnych kontrahentów – nie da się ubezpieczyć tylko ,,złych wierzytelności”.
- minimalny obrót roczny firmy musi wynosić minimum 15 mln. zł.
- ustalone maksymalne limity kredytowe często mijają się z oczekiwaniem Klientów, często musimy je renegocjować, co jest trudne.
- gdy dochodzi do wypłaty odszkodowania, poszkodowanymi jesteście również Państwo ponieważ Ubezpieczyciel nie wypłaca 100% wartości faktur, a jedynie około 80% -90% ich wartości, w zależności od zastosowanych w umowie ubezpieczenia franszyz.

Przy zawieraniu ubezpieczenia, w oparciu o OWU Towarzystw Ubezpieczeniowych, ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zakres szczegółowo opisany w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa (na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów). Rozporządzenie to reguluje także minimalną sumę gwarancyjną, oraz termin powstania obowiązku ubezpieczenia.
Zakres można dodatkowo rozszerzyć o ryzyka:

 • wyrządzone poza terytorium RP;
 • wyrządzone przez podwykonawców podczas wykonywania czynności na rzecz ubezpieczającego;
 • powstałe w skutek utraty, uszkodzenia lub zniszczenia dokumentów będących własnością lub znajdujących się posiadaniu ubezpieczającego;
 • szkód wyrządzonym osobom trzecim w wyniku spowodowania śmierci, utraty zdrowia lub uszkodzenia ciała, bądź zniszczenia czy też uszkodzenia mienia.

Obecnie na polskim rynku ubezpieczeniowym notuje się wzrost zainteresowania tym rodzajem ubezpieczeń. Może mieć to związek z dynamicznym rozwojem Firm budowlanych mimo panującego kryzysu, a także z informacjami o coraz częstszych przypadkach roszczeń szkód Firm związanych z branżą, którym zostały one wyrządzone (stosowanie nowych technik w budownictwie, z którymi pracownicy nie mieli wcześniej styczności). W zawiązku z tym, że sama procedura przygotowania polisy ubezpieczeniowej (lub ewentualna likwidacja szkód) w oparciu o szczegółową ocenę ryzyka i wiele innych, wyżej nie wymienionych czynników, wymaga bardzo obszernej i szczegółowej wiedzy, zachęcamy Państwa do skorzystania z Naszej pomocy.
W celu uniknięcia braków w ochronie ubezpieczeniowej oferujemy kompleksowe doradztwo w trakcie przygotowywania wniosków oraz przy zawieraniu umowy.

Ubezpieczenia mienia

Ubezpiecznia mienia-domy

Ubezpiecznia szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia.

Ubezpieczenie to chroni szyby oraz elementy szklane od stłuczenia lub uszkodzenia. Elementy jakie mogą zostać ubezpieczone to np. szyby drzwiowe oraz okienne a także szyby antywłamaniowe i inne, ścienne i dachowe oszklenia, wszelkiego rodzaju lustra ( stojące, wiszące, zamontowane na stałe ), tablice świetlne, neony, świetlne reklamy, szklane płyty będące elementami mebli, szklane gabloty, lady sklepowe, witraże, szklane ceramiczne oraz kamienne wykładziny słupów, filarów oraz ściennych z wyłączeniem wykładzin podłogowych, płyty grzewcze; indukcyjne, halogenowe, elektryczne i inne.
Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia jest zazwyczaj dołączane - za dodatkową składką - do polis ubezpieczeniowych od ognia i innych zdarzeń losowych lub mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku ( w zależności od Ubezpieczyciela ).
Jeśli Klient posiada już ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, które w niektórych przypadkach jest podstawą do wypłacenia odszkodowania za np. zbitą szybę, to i tak sugerujemy wykupienie ubezpieczenia szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia ponieważ przedmioty te są wtedy chronione kompleksowo a właśnie takie rozwiązania preferujemy jako ich najlepsze zabezpieczenie.

 

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku.

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku obejmuje ochroną:

 • wykorzystywane w związku z prowadzoną działalnością, ewidencjonowane mienie stanowiące własność ubezpieczającego lub mienie będące na podstawie tytułu prawnego w jego posiadaniu, a w szczególności: maszyny, urządzenia oraz wyposażenie, środki obrotowe, wartości pieniężne,
 • mienie osób trzecich przekazane ubezpieczającemu w celu wykonania usługi lub sprzedaży,
 • mienie pracownicze tj. mienie osobistego użytku lub służące wykonywaniu czynności zawodowych pracowników ubezpieczającego, z wyłączeniem wartości pieniężnych.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje zdarzenia:

 • kradzież z włamaniem,
 • rabunek.

Dodatkowo ochrona może być rozszerzona o ryzyko wandalizmu oraz o ubezpieczenie wartości pieniężnych podczas ich przewożenia.
Ubezpieczający, który jest płatnikiem podatku VAT, ma możliwość wyboru sposobu wyliczenia sumy ubezpieczenia, a w konsekwencji wysokości odszkodowania, w kwocie uwzględniającej ten podatek lub bez jego uwzględnienia.

 

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych.

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych ochroną obejmuje wymienione i zdefiniowane w OWU danego Towarzystwa Ubezpieczeniowego zdarzenia losowe. Ubezpieczyciele w ramach zawieranej umowy zazwyczaj oferują Klientom ochronę z zakresu:
- pożar
- uderzenie pioruna
- wybuch
- upadek statku powietrznego
- deszcz nawalny
- dym
- fali uderzeniowej
- gradu
- huraganu
- lawiny
- osunięcia się ziemi
- trzęsienia ziemi
- uderzenia pojazdu
- zalania
- zalegania śniegu lub lodu
- zapadania się ziemi

Oraz:
- akcji gaśniczej lub ratowniczej
- wyburzenia lub odgruzowania
- wybuchu
- zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonego przedmiotu przed szkodą
- usunięcia pozostałości po szkodzie

 

Ubezpiecznia mienia od ryzyka terroryzmu

Przez pojęcie aktów terroryzmu rozumiemy wszelkiego rodzaju działania, skierowane przeciwko ludności lub mieniu, mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego, zakładów usługowych lub wytwórczych, transportu publicznego – dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych czy też społecznych.
Włączenie ryzyk terrorystycznych do różnego rodzaju polis ubezpieczeniowych sprawia, że ubezpieczone mienie jest objęte asekuracją na wypadek szkód w nich powstałych w wyniku: ognia, eksplozji, upadku statku powietrznego, akcji ratowniczych prowadzonych w związku z wyżej wymienionymi zdarzeniami pod warunkiem, że są one bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu.

Tak jak w przypadku ryzyk wandalizmu i dewastacji, tak i tu istnieją wyłączenia odpowiedzialności oraz szereg warunków, kryteriów i innych czynników które stanowią o tym czy powstała szkoda zalicza się do ryzyka terroryzmu.

Ubezpiecznia mienia od ryzyka dewastacji i wandalizmu

Towarzystwa Ubezpieczeniowe posiadają nieco różniące się od siebie rozwinięcia pojęcia wandalizmu, czy też dewastacji ( w zależności od Ubezpieczyciela ) jednakże są one formułowane mniej więcej w sposób przedstawiony poniżej:

Dewastacja - rozmyślne ( celowe ) zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie.
Reasumując. Zgodnie z powyższym, ubezpieczenie ryzyka wandalizmu jest skierowane do szerokiego grona odbiorców - osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, przedsiębiorstwa itp. - obejmując swoim zakresem mienie znajdujące się w posiadaniu lub będące własnością ubezpieczającego.

Należy pamiętać, że Ubezpieczyciele wyszczególniają w OWU zakres ubezpieczenia oraz różnego rodzaju wyłączenia odpowiedzialności, a także w zależności od tego do jakiej polisy -  włączamy ryzyka wandalizmu, dewastacji czy terroryzmu ich definicje a dokładniej rzecz ujmując zakres ochrony w poszczególnych ryzykach może się znacząco od siebie różnić. Dlatego decydując się na zawarcie umowy z Towarzystwem warto pomyśleć o skonsultowaniu się z nami.

Wandalizm - umyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do niego w jeden z poniższych sposobów:

a) rabunek - rozumiany jako zabór mienia dokonany przy użyciu przemocy fizycznej wobec Ubezpieczonego lub osób u niego zatrudnionych (w przypadku wartości pieniężnych w transporcie wobec osób wyznaczonych przez Ubezpieczonego do ich transportu) bądź groźby natychmiastowego użycia przemocy fizycznej lub z doprowadzeniem do nieprzytomności lub bezbronności – dla zniwelowania ich oporu przed wydaniem ubezpieczonego mienia.
przez sprawcę, który z zastosowaniem przemocy fizycznej bądź groźby jej użycia doprowadził osobę posiadającą klucze do objętego ubezpieczeniem lokalu, środka transportu lub urządzenia do przechowywania wartości pieniężnych i zmusił ją do ich otworzenia albo sam je otworzył kluczami które zostały przez niego zrabowane.

b) kradzież z włamaniem – rozumiane jako zabór mienia w celu przywłaszczenia dokonany z lokalu zamkniętego ( a w przypadku wartości pieniężnych także z zamkniętego urządzenia do przechowywania wartości pieniężnych), po usunięciu istniejących zabezpieczeń przy użyciu siły i narzędzi lub otworzeniu zabezpieczeń kluczem który został podrobionym lub innym narzędziem albo kluczem oryginalnym, który sprawca włamania zdobył przez kradzież z włamaniem z innego lokalu albo w wyniku rabunku a także przez sprawcę, który ukrył się w lokalu przed jego zamknięciem.

Ubezpiecznia mienia-komputery

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od ryzyk wszystkich.
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego obejmuje ochroną:

  • sprzęt elektroniczny stacjonarny, jak i przenośny, służący do elektronicznego przetwarzania danych, sprzęt biurowy, urządzenia telekomunikacji, sprzęt radiowy, medyczny, sprzęt przemysłu graficznego, RTV (sprzęt transmisyjny, studia, nagrań i inne), sprzęt alarmowy, pomiarowy i automatyki przemysłowej,
  • zewnętrzne nośniki danych, jak też dane, w tym oprogramowanie będące własnością Ubezpieczającego,
  • możliwość rozszerzenia ochrony o zwiększone  koszty działalności wynikające z zastosowania rozwiązań prowizorycznych, służących uniknięciu lub zmniejszeniu zakłóceń w prowadzonej działalności, o ile wskutek wystąpienia określonego zdarzenia istnieje odpowiedzialność za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego sprzętu elektronicznego lub nośnika danych.

  Sprzęt elektroniczny, określony w umowie, objęty jest ochroną ubezpieczeniową od zniszczenia lub uszkodzenia, w konsekwencji zdarzeń losowych, o charakterze nagłym i niespodziewanym.
  Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego jest produktem typu "All Risks", obejmuje więc wszystkie ryzyka bez wyraźnie wyłączonych, przy czym Ubezpieczający ma możliwość zmiany zakresu ubezpieczenia poprzez włączenie różnego rodzaju klauzul w zależności od indywidualnych potrzeb.

  Ubezpiecznia mienia-gotówka

  UBEZPIECZENIE GOTÓWKI I INNYCH WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH ORAZ PRZEDMIOTÓW WARTOŚCIOWYCH.

  Na polskim rynku ubezpieczeniowym Towarzystwa oferują trzy zakresy ubezpieczenia gotówki:

  • od kradzieży z włamaniem w lokalu
  • od rabunku
  • w transporcie

  Ponieważ każdy przedsiębiorca ( czy też osoba prywatna ) potrzebuje innej ochrony ubezpieczeniowej - choć można oczywiście zabezpieczyć się kompleksowo na wypadek wszystkich możliwych okoliczności - poniżej przedstawiamy poniżej przedstawiamy krótkie rozwinięcia powyższych ryzyk.

   

  UBEZPIECZENIE OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM.

  Pozostawiając w lokalu ( sklep, bar, restauracja, dom ) znaczną kwotę pieniężną należy bardzo poważnie zastanowić się nad wykupieniem polisy ubezpieczenia gotówki ( lub innych wartościowych przedmiotów które chcemy objąć zakresem ) od kradzieży z włamaniem.
  Sama definicja tego pojęcia informuje nas o tym, że jest to próba lub samo dokonanie zaboru mienia przy wcześniejszym usunięciu istniejących zabezpieczeń przy użyciu siły i różnego rodzaju narzędzi lub podrobionego klucza ale także przy pomocy klucza oryginalnego który znalazł się w posiadaniu włamywacza w wyniku rozboju lub kradzieży z innego pomieszczenia w którym klucz ten się znajdował.

   

  UBEZPIECZENIE OD RABUNKU.

  Rozbój ( rabunek ) - to zdarzenie które polega na użyciu lub groźbie użycia siły ( przemocy ) przeciwko osobie w celu utrzymania przez przestępcę skradzionego towaru ( mienia - w tym przypadku środków pieniężnych lub innych wartościowych przedmiotów ) a także doprowadzenie tejże osoby do stanu nieprzytomności bezpośrednio po kradzieży w tym samym celu - utrzymaniu w posiadaniu zrabowanego mienia.
  Ubezpieczenie to pozwala na zabezpieczenie się przed kradzieżą w sytuacji w której jesteśmy bezpośrednio narażeni na działania przestępców zdeterminowanych na zabór mienia pomimo naszej obecności.

   

  UBEZPIECZENIE W TRANSPORCIE.

  Ubezpieczenie gotówki w transporcie zabezpiecza wartości pieniężne w trakcie ich transportu np. z firmy do banku. Towarzystwa oferują różnego rodzaju zakres tego typu ubezpieczenia począwszy od przewozu gotówki osobiście autem osobowym przez ochronę gotówki podczas jej transportu środkami komunikacji miejskiej a nawet przy przenoszeniu jej pieszo.
  Rodzaj tego zabezpieczenia jest skierowany głównie do osób których obrót gotówką jest na tyle duży aby warto było go ubezpieczyć ale nie na tyle wysoki aby przewozić ją za pośrednictwem wykwalifikowanej firmy ochroniarskiej posiadającej kwalifikacje i uprawnienia do przewozu znacznej ilości gotówki.

  Ubezpiecznia mienia-maszyny

  Ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych.

  Ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych obejmuje ochroną określone w umowie czynne i zainstalowane na stanowiskach pracy maszyny, aparaty i urządzenia elektroenergetyczne (z wyłączeniem linii przesyłowych), zasilane prądem zmiennym lub stałym których wiek nie przekracza 25 lat, a w których wystąpiła szkodaspowodowana bezpośrednim działaniem prądu elektrycznego o parametrach innych niż wymagane dla danej maszyny ( urządzenia ).
  Ubezpieczenie obejmuje szkody spowodowane działaniem prądu elektrycznego w przypadku, gdy nastąpiło co najmniej jedno z następujących zdarzeń:

  - niezadziałania lub zdefektowanego funkcjonowania zabezpieczeń chroniących urządzenia,
  - zmiana napięcia zasilania poniżej lub powyżej napięcia znamionowego,
  - zanik napięcia jednej fazy lub kilku faz,
  - zmiana wartości częstotliwości prądu elektrycznego, powstała wskutek awarii,
  - uszkodzenia izolacji.
  - zwarcia

  Ubezpieczenie to jest skierowane do przedsiębiorstw które posiadają lub użytkują maszyny elektryczne w których zachodzi duże prawdopodobieństwo wystąpienia szkód wyżej wymienionych. Ubezpieczenie to jest w większości przypadków wykupywane podczas zawierania z Towarzystwem Ubezpieczeniowym umowy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych lub przy ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku.

   

  Ubezpieczenia maszyn i urządzeń od ryzyk wszystkich

  Umowa ubezpieczenia w powyższym ryzku chroni maszyny i urządzenia Ubezpieczającego które są w trakcie eksploatacji, spoczynku lub konserwacji. Zakres ochrony obejmuje nagłe, niezależne i nieprzewidziane zniszczenia, utratę lub uszkodzenie maszyn objętych umową ubezpieczeniową za wyjątkiem zdarzeń wyraźnie wyłączonych z zakresu. Szkody objęte ochroną mogą wystąpić z przyczyn takich jak:

  - przerwa w dostawie wody, gazu, prądu
  - niewłaściwa obsługa
  - dostanie się do maszyny ciała obcego

  Zakres ubezpieczenia może być dostosowany do potrzeb oraz specyfikacji maszyn i urządzeń obejmowanych ochroną ubezpieczeniową dzięki klauzulom dodatkowym za pośrednictwem których można zoptymalizować podstawowy zakres ubezpieczenia.

  Ubezpiecznia komunikacyjne

  OC przewoźnika

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO

  Transport drogowy to wciąż najpowszechniejszy sposób przewożenia wszelkiego typu towarów. Towary są powierzone na podstawie umów zawieranych pomiędzy firmami transportowymi, a ich kontrahentami. Należy je odpowiednio zabezpieczyć przed ewentualną możliwością wystąpienia w nich różnego rodzaju szkód (pamiętajmy, że transport drogowy jest wciąż najniebezpieczniejszym statystycznie ze wszystkich możliwych). Właśnie na takie okoliczności, oraz bezpośrednio pod kątem branży transportowej, powstało ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika Drogowego. Dzieli się ono na ubezpieczenie OCPD Krajowe oraz OCPD Międzynarodowe (w zależności od tego, jaki zakres terytorialny obrała sobie dana Firma).
  Tak jak w przypadku większości innych ubezpieczeń, tak i tutaj można rozszerzać jego zakres. Uzależnione jest to od aktualnych potrzeb Firmy oraz towarzyszących temu czynników. Ma to istotne znaczenie w przypadku wystąpienia szkód, co przy dużej flocie pojazdów jest w zasadzie nieuniknione. Opracowanie i wdrożenie odpowiedniego planu ubezpieczeniowego dla konkretnej Firmy oparte jest na profesjonalnej ocenie ryzyka, co gwarantuje bezpieczeństwo nie tylko pojedynczego transportu, ale przede wszystkim całego przedsiębiorstwa. Naszą dewizą jest kompleksowa ochrona przed stratami finansowymi i  materialnymi, jak również - i co najważniejsze - przed utratą prestiżu i zaufania wobec Klientów we własnej branży.

  Reguły handlowe w transporcie międzynarodowym

  Reguły handlowe w transporcie międzynarodowym.

  Grupa E - towar u producenta

  EXW - Ex Works
  Odbiór w oznaczonym miejscu w zakładzie producenta

  Sprzedający wypełnia swoje obowiązki związane z dostawą, gdy udostępni towar kupującemu w swojej siedzibie. Sprzedający nie jest odpowiedzialny za załadunek na środek transportu kupującego.

  Odpowiedzialność eksportera obejmuje:

  EXW - opakowanie krajowe produktu

  Grupa F - zasadnicze koszty dostawy nie są opłacone

  FCA - Free Carrier
  franco przewoźnik

  Sprzedający wypełnia swoje obowiązki zawiązane z dostawą, gdy dostarczy przewoźnikowi oclony towar. W eksporcie zaleca się stosowanie tej formuły a nie EXW.

  FAS - Free Alongside Ship
  franco wzdłuż burty statku w oznaczonym porcie załadunku
  Transport wodny.

  Sprzedający wypełnia swoje obowiązki związane z dostawą, gdy dostarczy towar wzdłuż burty statku w porcie załadunku.

   FOB - Free on Board
  franco statek w porcie załadowania
  Transport wodny.

  Sprzedający wypełnia swoje obowiązki związane z dostawą, gdy towar przekroczy burtę statku.

  Odpowiedzialność eksportowa obejmuje:
  FAS - opakowanie eksportowe produktu, transport do portu eksportera
  FOB - opłaty portowe, deklaracja celna

   Grupa C - zasadnicze koszty dostawy opłacone.

  CFR - Cost and Freight
  Koszt towaru i transportu do portu przeznaczenia
  Transport wodny.

  Sprzedający wypełnia swoje obowiązki związane z dostawą, gdy dostarczy towar do portu przeznaczenia.

  CIF - Cost, Insurance, Freight
  Transport wodny

  Sprzedający wypełnia swoje obowiązki związane z dostawą, gdy dostarczy ubezpieczony towar do portu przeznaczenia.

  CPT - Carriage Paid to...

  Sprzedający wypełnia swoje obowiązki związane z dostawą, gdy dostarczy towar do określonego miejsca przeznaczenia.

  CIP - Carriage and Insurance Paid to...

  Sprzedający wypełnia swoje obowiązki związane z dostawą, gdy dostarczy ubezpieczony towar do określonego miejsca przeznaczenia.

  Odpowiedzialność eksportowa obejmuje:
  CFR - koszty transportu morskiego
  CIF - ubezpieczenie transportu morskiego

  Grupa D - towar dostarczony do kraju przeznaczenia.

  DAF - Delivered at Frontier

  Sprzedający wypełnia swoje obowiązki związane z dostawą, gdy postawi towar do dyspozycji kupującego w określonym miejscu na granicy, ale przed granicą sąsiedniego kraju.

   DES - Delivered ex Ship
  Transport wodny.

  Sprzedający wypełnia swoje obowiązki związane z dostawą, gdy postawi towar do dyspozycji kupującego na statku w oznaczonym porcie przeznaczenia, bez dokonania odprawy celnej.

   DEQ - Delivered ex Quay and duty paid…
  Transport wodny.

  Sprzedający wypełnia swoje obowiązki związane z dostawą, gdy dostarczy towar na nabrzeże portu przeznaczenia po opłaceniu cła.

   DDU - Delivered Duty Unpaid…

  Sprzedający wypełnia swoje obowiązki związane z dostawą, gdy dostarczy towar bez opłacenia cła do oznaczonego miejsca w kraju importera.

  DDP - Delivered Duty Paid…

  Sprzedający wypełnia swoje obowiązki związane z dostawą, gdy dostarczy towar do oznaczonego miejsca w kraju importera, po opłacenia opłat granicznych.

  Odpowiedzialność eksportowa obejmuje:
  DEQ - cło i opłaty w porcie importera.

  Ubezpieczenia mienia w transporcie (CARGO)

  UBEZPIECZENIE MIENIA W TRANSPORCIE (CARGO)

  Ubezpieczenie tego typu skierowane jest do Przedsiębiorstw prowadzących działalność produkcyjną, handlową lub usługową, jak również dokonujących przewozu ładunków we własnym zakresie (tj. środkami transportu własnymi, wynajętymi, leasingowanymi, itp.) bądź korzystających z usług zawodowych przewoźników.
  Swoim zakresem ubezpieczenie to obejmuje ładunki będące w trakcie transportu zarówno krajowego jak i międzynarodowego, dokonywanego wszystkimi dostępnymi środkami przewozu: samochodowego (transport zawodowy i własny), kolejowego, lotniczego, morskiego, żeglugi śródlądowej.

  UBEZPIECZONE RYZYKA
  Ubezpieczenie to chroni Firmy (ściślej - transportowane przez nie towary) przed  szkodami polegającymi na utracie, ubytku lub uszkodzeniu przewożonego ładunku, które powstać mogą wskutek jednego lub wielu następujących zdarzeń:

  • w zakresie podstawowym:
  • zdarzenia losowe (deszcz nawalny, grad, huragan, lawina, osuwanie się ziemi, powódź, pożar, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, upadek przedmiotu na środek transportu, wybuch, zapadanie się ziemi);
  • wypadek środka transportu;
  • uderzenie przez urządzenie załadowcze/wyładowcze, oraz na skutek upadku ładunku spowodowanego przez urządzenie załadowcze/wyładowcze podczas / i w związku z operacją załadunku/rozładunku;

  dodatkowo można rozszerzyć zakres ubezpieczenia o:

  • rabunek (rozbój);
  • kradzież z włamaniem i kradzież z włamaniem z jednoczesnym zaborem środka transportu wyłącznie wtedy, gdy zamknięty środek transportu został pozostawiony na czas postoju na terenie parkingu strzeżonego.

  Decydując się na wykupienie ubezpieczenia CARGO w pełnym zakresie, można dodatkowo rozszerzać jego zakres - w zależności od Ubezpieczyciela - o różnego rodzaju klauzule instytucjonalne lub dodatkowe ubezpieczenie od ryzyk politycznych (strajkowych, wojennych), itp.

  OC spedytora

  UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPEDYTORA

  Ubezpieczenie OC Spedytora jest podstawowym ubezpieczeniem, które powinna posiadać każda Firma z branży spedycyjnej. Podczas wykonywania czynności spedycyjnych istnieje duże ryzyko wystąpienia zróżnicowanych szkód. Najczęściej jest to uszkodzenie bądź utrata lub ubytek w powierzonym towarze (przesyłce).
  W zależności od Towarzystw Ubezpieczeniowych, ochroną mogą być objęte poniżej wymienione procedury spedycyjne:

  • załadunek i wyładunek towaru;
  • składowanie;
  • przygotowanie dokumentów;
  • kontrola wagowa i ilościowa;
  • odprawa celna.

  Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia, w zależności od potrzeb Klienta. Takie działanie wymaga dodatkowych czynności negocjacyjnych Brokera z Ubezpieczycielem.
  W tego rodzaju ubezpieczeniach występuje sporo wyłączeń, dlatego dla nowych Firm spedycyjnych, przed podpisaniem umowy ubezpieczenia, zaleca się wcześniejsze zrobienie audytu potencjalnych ryzyk.

  Ubezpieczenia flot samochodowych

  Ubezpieczenia flot samochodowych

  Ubezpieczenia komunikacyjne to nasza specjalność. Jesteśmy w stanie wynegocjować konkurencyjną ofertę nawet przy dużej szkodowości firmy, oraz przebić większość ofert konkurencji. Zarządzamy ubezpieczeniami floty we własnym zakresie – co w wypadku firm powyżej 100 pojazdów oznacza zaoszczędzenie etatu pracownika, bądź zdjęcie dużej części obowiązków z osoby zarządzającej flotą w Państwa Firmie. Klient dostaje od nas szczegółowy raport o tym ile zaoszczędził. Nasza oferta skierowana jest do Firm posiadających w użytkowaniu (mogą być to także pojazdy lizingowe) minimum dziesięć pojazdów.

  Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu mechanicznego

  Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego zapewnia Klientowi ochronę w przypadku szkód wyrządzonych przez niego innym osobom. Jest ono obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy pojazdów zarejestrowanych w Polsce.
  Ogólne Warunki Ubezpieczenia ustalone zostały w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.).
  Ubezpieczeniem OC objęta jest odpowiedzialność cywilna osoby, która kierując samochodem lub innym pojazdem, spowodowała szkodę na mieniu lub osobie.
  Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe w związku z ruchem ubezpieczonego samochodu lub innego pojazdu, których następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.
  Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres jednego roku lub krótszy.

  Ubezpieczenie AC – AUTOCASCO
  Ubezpieczenie AC (AUTOCASCO) jest ubezpieczeniem dobrowolnym, które wykupić może każdy właściciel pojazdu mechanicznego. Ubezpieczenie AC zawierane jest na okres 12 miesięcy, a wysokość kwoty, na jaką możemy ubezpieczyć auto, zależy głównie od nas, przy czym nie może być wyższe niż całkowita wartość pojazdu (wartość wyrządzonych szkód).
  Ubezpieczenie autocasco pozwala na otrzymanie odszkodowania w przypadku:

  • kradzieży pojazdu;
  • zderzenia ze zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz;
  • szkody wyrządzonej przez osoby nieznane;
  • szkody wyrządzone przez właściciela pojazdu;
  • szkody na skutek pożaru, wybuchu, działania środków chemicznych lub warunków meteorologicznych (huragany, gradobicia).

  Ubezpieczenie NNW – Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
  Ubezpieczenie NNW (Następstw Nieszczęśliwych Wypadków) - to dobrowolne ubezpieczenie, które chroni kierowcę oraz pasażerów w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń, będących skutkiem wypadku bądź utraty życia podczas ruchu pojazdu mechanicznego. W zależności od warunków ubezpieczenia polisa NNW może obejmować terytorium Polski oraz  inne kraje.
  Towarzystwa ubezpieczeniowe proponują coraz to dogodniejsze warunki ubezpieczenia NNW. Dzięki temu mamy możliwość tak skonstruować umowę, aby ubezpieczenie nie było przypisane wyłącznie do samego pojazdu, lecz do konkretnego kierowcy. Wówczas nie ma znaczenia, jakim pojazdem porusza się kierowca (auto prywatne czy służbowe), ponieważ chroni go ubezpieczenie NNW.

  Ubezpieczenie ASSISTANCE (ASS)
  Również i ten rodzaj ubezpieczenia, tak jak w przypadku ubezpieczenia AC i NNW, jest zupełnie dobrowolny.
  Ubezpieczenie ASSISTANCE zapewnia Kierowcy jak i pasażerom pojazdu przede wszystkim spokój podczas podróżowania. Kierowca w trakcie jazdy nie musi obawiać się, że w przypadku awarii pojazdu będzie skazany na ponoszenie kosztów naprawy lub holowania auta. Ubezpieczenie ASS zapewnia pomoc drogową rozumianą jako zorganizowanie i pokrycie kosztów naprawy uszkodzonego samochodu bądź, kiedy jest to niemożliwe, holowanie pojazdu do autoryzowanej stacji obsługi, stacji naprawczej lub do miejsca zamieszkania kierowcy.

  Ubezpiecznia odpowiedzialności cywilnej

  Ubezpieczenie dla firm

  Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

  Każda społecznie odpowiedzialna Firma powinna zatroszczyć się o bezpieczeństwo osób trzecich, ta polisa to umożliwia.
  Zakład Ubezpieczeń udziela ochrony ubezpieczeniowej, gdy w związku z określoną w umowie działalnością lub posiadanym mieniem ubezpieczający w następstwie czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa) zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej przez spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda na osobie), albo uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa).
  Przedmiotem ubezpieczenia może być także odpowiedzialność ubezpieczającego za szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależnego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa) na odrębnie uzgodnionych warunkach.

  Ubezpieczyciel odpowiada między innymi za:
  - pokrycie kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych za zgodą zakładu ubezpieczeń w celu ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody
  - Zakład Ubezpieczeń zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania w granicach OC ubezpieczającego do wysokości sumy gwarancyjnej za każde zdarzenie, bez względu na liczbę szkód powstałych z tego samego zdarzenia.

  - zwrotu uzasadnionych okolicznościami danego zdarzenia niezbędnych kosztów, mających na celu zapobieżenie zwiększaniu się szkody

  - pokrycia niezbędnych kosztów sądowej obrony przed roszczeniem osoby trzeciej, w sporze prowadzonym na polecenie zakładu ubezpieczeń lub za jego zgodą

  Ubezpieczenia OC członków władz lub dyrekcji spółki kapitałowej

  UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ CZŁONKÓW WŁADZ LUB DYREKCJI SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ.

  Ubezpieczenie to, potocznie nazywane Ubezpieczeniem OC członków zarządu, nie jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Pomimo tego duże przedsiębiorstwa, firmy i korporacje które posiadają władze w postaci zarządu spółki czy rady nadzorczej decydują się na zawarcie takiego ubezpieczenia. Dzieje się tak ponieważ ubezpieczenie to chroni majątek firm oraz ich władz przed stratami mogącymi powstać w skutek wyrządzenia przez te osoby szkód osobom trzecim lub samej spółce w następstwie działań im powierzonych.

  Jest to doskonałe rozwiązanie, zabezpieczające osoby pełniące funkcje zarządcze w spółce kapitałowej - bardzo popularne i powszechne w krajach zachodnich. Należy bowiem mieć świadomość faktu, iż poszczególni członkowie władz spółek odpowiadają całym swoim majątkiem ( a także majątkiem współmałżonka ) za decyzje podejmowane na rzecz spółki po których mogą wystąpić roszczenia odszkodowawcze ze strony osób trzecich lub samej spółki.

  Ubezpieczenie OC radców prawnych

  UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH.

  Ubezpieczenie OC radców prawnych jest ubezpieczeniem obowiązkowym co oznacza, że każda osoba wykonująca czynności radcy prawnego musi mieć polisę ubezpieczenia OC ( zgodnie z art. 228 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku - o radcach prawnych ). Zakres ubezpieczenia, minimalna suma gwarancyjna oraz termin powstania obowiązku ubezpieczenia jest szczegółowo regulowany poprzez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych.

  Ubezpieczenia OC eksploatującej urządzenie jądrowe

  UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSOBY EKSPLOATUJĄCEJ URZĄDZENIE JĄDROWE.

  Ubezpieczenie OC osoby eksploatującej urządzenie jądrowe jest ubezpieczeniem obowiązkowym co oznacza, że każda osoba eksploatująca tego typu urządzenia musi posiadać ochronę w postaci ubezpieczenia OC ( zgodnie z art. 103 ust. 4 ustawy z dnia 29 listopada 2000 roku - Prawo atomowe ). Zakres ubezpieczenia, minimalna suma gwarancyjna oraz termin powstania obowiązku ubezpieczenia jest szczegółowo regulowany poprzez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby eksploatującej urządzenie jądrowe.

  Ubezpieczenia OC farmaceutów i aptek

  UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ FARMACEUTÓW I APTEK.

  Ubezpieczenie OC farmaceutów i aptek nie należy do ubezpieczeń obowiązkowych jednak mówiąc o jakimkolwiek ubezpieczeniu z gatunku OC warto zastanowić się nad jego posiadaniem. Solą ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest bowiem ochrona majątku Ubezpieczonego w razie wystąpienia szkody rzeczowej lub na osobie w związku z wykonywaną działalnością lub posiadanym mieniem. W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów i aptek, przedmiotem ubezpieczenia jest - tak jak w przypadku innych ubezpieczeń OC - ochrona Ubezpieczonego farmaceuty wykonującego działalność zawodową lub zabezpieczenie szkód wyrządzonych w związku z działalnością apteki lub posiadanym mieniem.

  Ubezpieczenie OC badacza i spedytora

  UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPEDYTORA

  Ubezpieczenie OC Spedytora jest podstawowym ubezpieczeniem, które powinna posiadać każda Firma z branży spedycyjnej. Podczas wykonywania czynności spedycyjnych istnieje duże ryzyko wystąpienia zróżnicowanych szkód. Najczęściej jest to uszkodzenie bądź utrata lub ubytek w powierzonym towarze (przesyłce).
  W zależności od Towarzystw Ubezpieczeniowych, ochroną mogą być objęte poniżej wymienione procedury spedycyjne:

  • załadunek i wyładunek towaru;
  • składowanie;
  • przygotowanie dokumentów;
  • kontrola wagowa i ilościowa;
  • odprawa celna.

  Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia, w zależności od potrzeb Klienta. Takie działanie wymaga dodatkowych czynności negocjacyjnych Brokera z Ubezpieczycielem.
  W tego rodzaju ubezpieczeniach występuje sporo wyłączeń, dlatego dla nowych Firm spedycyjnych, przed podpisaniem umowy ubezpieczenia, zaleca się wcześniejsze zrobienie audytu potencjalnych ryzyk.

  Ubezpieczenia OC komorników sądowych

  UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ KOMORNIKÓW SĄDOWYCH.

  Ubezpieczenie OC komorników sądowych jest ubezpieczeniem obowiązkowym ( zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - o komornikach sądowych i egzekucji ) co oznacza, że każda osoba która wykonuje czynności egzekucyjne jako komornik sądowy musi posiadać takie ubezpieczenie. Jeśli komornik zatrudnia osoby w charakterze pracowników wykonujących czynności egzekucyjne to szkody wyrządzone przez tych pracowników są również objęte ubezpieczeniem. Zakres ubezpieczenia, minimalna suma gwarancyjna oraz termin powstania obowiązku ubezpieczenia jest szczegółowo regulowany poprzez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2003 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej komorników sądowych.

  Ubezpieczenie OC sprawozdań finansowych

  UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH.

  Ubezpieczenie OC podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych  jest ubezpieczeniem obowiązkowym ( zgodnie z art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku - o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym ) co oznacza konieczność  posiadania ubezpieczenia OC w wyżej wymienionym ryzyku. Zakres ubezpieczenia, minimalna suma gwarancyjna oraz termin powstania obowiązku ubezpieczenia jest szczegółowo regulowany poprzez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2009 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

  Ubezpieczenie OC w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych

  UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOYWCH.

  Ubezpieczenie OC podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych jest ubezpieczeniem obowiązkowym ( zgodnie z art. 76h ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku - o rachunkowości ) co oznacza konieczność  posiadania ubezpieczenia OC w wyżej wymienionym ryzyku. Zakres ubezpieczenia, minimalna suma gwarancyjna oraz termin powstania obowiązku ubezpieczenia jest szczegółowo regulowany poprzez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

  Ubezpieczenia OC pośrednika w obrocie nieruchomościami

  UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POŚREDNIKA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI.

  Ubezpieczenie OC pośrednika w obrocie nieruchomościami jest ubezpieczeniem obowiązkowym co oznacza, że każda osoba zajmująca się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami zobligowana jest posiadać ochronę w postaci ubezpieczenia OC ( zgodnie z art. 181 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku - o gospodarce nieruchomościami ). Zakres ubezpieczenia, minimalna suma gwarancyjna oraz termin powstania obowiązku ubezpieczenia jest szczegółowo regulowany poprzez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami.

  Ubezpieczenia OC za produkt

  UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZA PRODUKT.

  Ubezpieczenie OC za produkt nie jest ubezpieczeniem obowiązkowym co oznacza, że przedsiębiorstwa, które wypuszczają na rynek produkt ( produkt - rzecz ruchoma, nawet jeśli została połączona z inną rzeczą, a także zwierzęta ) nie mają obowiązku zawarcia takiego ubezpieczenia. Jednak fakt, że mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności w związku z wystąpieniem szkody ( rzeczowe lub osobowe ) powstałej w skutek działania owego produktu bardzo często decydują się na ochronę w takim zakresie. Kolejnym istotnym czynnikiem, który skłania Firmy do wykupienia ubezpieczenia OC za produkt jest fakt iż ubezpieczenie to pokrywa roszczenia nie tylko za szkody faktyczne ale także za stratę korzyści poniesionych w związku ze szkodą które osoba trzecia mogłaby uzyskać gdyby nie wyrządzono jej szkody. Element ten jest ważny w przypadku tego ubezpieczenia, ponieważ szkody następcze często przewyższają wartością szkody faktyczne zniszczonego mienia w odniesieniu do szkód rzeczowych lub uszczerbku na zdrowiu w odniesieniu do szkód na osobie.  Terytorialny zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe w Polsce. Zakres ten można rozszerzyć - w zależności od Ubezpieczyciela - na wszystkie kraje świata.

  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za produkt jest ubezpieczeniem bardzo złożonym, wymagającym posiadania szerokiego zakresu wiedzy nie tylko w kwestii ubezpieczeń ale także całego zakresu działalności Ubezpieczanego podmiotu gospodarczego. Należy bowiem pamiętać, że tylko odpowiednio dobrany plan ubezpieczeniowy oraz kompetentnie oszacowane ryzyko daje pewność ubezpieczenia Firmy w gwarantującym uzyskanie odszkodowania zakresie.

  Ubezpieczenie OC rzeczników patentowych

  UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RZECZNIKÓW PATENTOWYCH.

  Ubezpieczenie OC rzeczników patentowych jest ubezpieczeniem obowiązkowym co oznacza, że każda osoba pełniąca funkcję rzecznika patentowego ma obowiązek posiadania polisy ubezpieczenia OC ( zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 roku - o rzecznikach patentowych ). Zakres ubezpieczenia, minimalna suma gwarancyjna ( która w tym przypadku wynosi równowartość 50.000,00 EURO ), oraz termin powstania obowiązku ubezpieczenia jest szczegółowo regulowany poprzez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczników patentowych.

  Ubezpieczenie OC rzeczoznawcy majątkowego

  UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RZECZNIKÓW PATENTOWYCH.

  Ubezpieczenie OC rzeczników patentowych jest ubezpieczeniem obowiązkowym co oznacza, że każda osoba pełniąca funkcję rzecznika patentowego ma obowiązek posiadania polisy ubezpieczenia OC ( zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 roku - o rzecznikach patentowych ). Zakres ubezpieczenia, minimalna suma gwarancyjna ( która w tym przypadku wynosi równowartość 50.000,00 EURO ), oraz termin powstania obowiązku ubezpieczenia jest szczegółowo regulowany poprzez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczników patentowych.

  Ubezpieczenia OC lekarzy, przedstawicieli zawodów medycznych i zakłady opieki zdrowotnej

  UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ LEKARZY, PRZEDSTAWICIELI INNYCH ZAWODÓW MEDYCZNYCH ORAZ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ.

  Ubezpieczenie to stanowi zabezpieczenie majątku lekarzy oraz przedstawicieli innych zawodów medycznych a także zakładów opieki zdrowotnej na wypadek wystąpienia szkody w związku z wykonywaną działalnością - w tym przypadku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych - lub posiadanym mieniem.

  Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarzy, przedstawicieli innych zawodów medycznych oraz zakładów opieki zdrowotnej, tak jak w przypadku innych obowiązkowych ubezpieczeń jest regulowane przez odpowiednie rozporządzenia, wydane na podstawie i zgodnie z właściwymi ustawami.

  Ubezpieczenie można odpowiednio - choć w niewielkim stopniu - modyfikować (w zależności od Towarzystw Ubezpieczeniowych ), głównie dzięki klauzulom, które stanowią załącznik do OWU. Istnieje również dobrowolny rodzaj ubezpieczeń które stanowią uzupełnienie dla ich obowiązkowych odpowiedników, pozwalając na doskonalsze zabezpieczenie Ubezpieczonego.

  Ubezpiecznia OC notariuszy

  UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NOTARIUSZY.

  Ubezpieczenie OC Notariuszy jest ubezpieczeniem obowiązkowym co oznacza, że każda osoba wykonująca czynności notarialne musi posiadać owe ubezpieczenie ( zgodnie z art. 19b ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku ). Zakres ubezpieczenia, minimalna suma gwarancyjna oraz termin powstania obowiązku ubezpieczenia jest szczegółowo regulowany poprzez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej notariuszy.

  Ubezpieczenie OC hotele, motele, zajazdy

  UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ HOTELARZY.

  Na polskim rynku co najmniej kilka z kilkudziesięciu towarzystw ubezpieczeniowych zajmujących się ubezpieczeniami majątkowymi, ma w swej ofercie pakiety ubezpieczeniowe skonstruowane z myślą o właścicielach hoteli, moteli, pensjonatów, restauracji i barów. Zakres ochrony (w zależności od Towarzystwa) zwykle oferuje ubezpieczonemu:
  - zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone gościowi hotelowemu.
  - szkody wynikające z prowadzenia działalności gastronomicznej, takiej jak np. zatrucia pokarmowe, czy zniszczenie ubrań potrawami
  - szkody wyrządzone gościowi na parkingu
  - odszkodowania gościom hotelowym za kradzież rzeczy z pokoju
  - nie wywiązanie się z umowy gościny hotelowej
  - niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przechowania rzeczy pozostawionych przez gościa hotelu w szatni.

  Ubezpieczenie OC detektywa

  UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEDSIĘBIORCY ZA SZKODY WYRZĄDZONE PODCZAS WYKONYWANIA CZYNNOŚCI DETEKTYWA.

  Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa  jest ubezpieczeniem obowiązkowym ( zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 2001 roku - o usługach detektywistycznych ) co oznacza, że każdy, kto świadczy tego typu usługi ( posiadając odpowiednie zezwolenia ) musi posiadać takie ubezpieczenie. Zakres ubezpieczenia, minimalna suma gwarancyjna oraz termin powstania obowiązku ubezpieczenia jest szczegółowo regulowany poprzez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2003 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa.

  Ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości

  UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI.

  Ubezpieczenie OC zarządców nieruchomości jest ubezpieczeniem obowiązkowym co oznacza, że każda osoba wykonująca czynności zarządcy nieruchomości musi posiadać owe ubezpieczenie ( zgodnie z art. 186 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku - o gospodarce nieruchomościami ). Zakres ubezpieczenia, minimalna suma gwarancyjna oraz termin powstania obowiązku ubezpieczenia jest szczegółowo regulowany poprzez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomościami.

  Ubezpieczenia lotnicze

  Ubezpieczenia lotnicze są naszą specjalnością. Posiadamy własne programy ubezpieczeniowe opracowane na podstawie likwidowanych szkód lotniczych – nie owu, różniące się od standardowych programów konkurencji. Prezes jednej z naszych firm brokerskich to doświadczony insturktor  - pilot wojskowy mający wiedzę praktyczną, która często przydaje się w razie wystapienia szkody. Dodatkowo nasze biura od wielu lat współpracują z wieloma instruktorami, pilotami, mechanikami lotniczymi, firmami mający pośredni lub bezpośredni kontakt z branżą lotniczą, co dodatkowo wyróznia nas na tle innych biur brokerskich.

  Ubezpiecznia morskie

  Ubezpieczenie CASCO jednostek pływających

  Ubezpieczenie CASCO jednostek pływających

  Ubezpieczenie przeznaczone jest dla armatorów jednostek floty handlowej, rybackiej i ratowniczej oraz obsługi portów. Zapewnia ochronę na wypadek szkód polegających na uszkodzeniu lub zniszczeniu jednostek pływających.

  Szkody te mogą być spowodowane przez: działanie siły wyższej, ogień, kradzież, wojnę, strajk, piractwo, kolizje, wypadki przeładunkowe, wybuch kotłów, urwanie wału, wadę materiału w maszynie lub kadłubie, czy  też błąd załogi statku.

  Ubezpieczenie OC stoczni

  Ubezpieczenie OC stoczni z tytułu remontu jednostek
  Ubezpieczenie dotyczy zarówno remontów gwarancyjnych i pogwarancyjnych statków i innych jednostek pływających. Ochroną objęte są szkody wyrządzone w remontowanych jednostkach, a także:

  • szkody w ładunku znajdującym się na remontowanym statku;
  • szkody w maszynach i urządzeniach zamontowanych na remontowanym statku;
  • szkody i straty powstałe w następstwie uszkodzenia ciała lub śmierci pracowników zatrudnionych w czasie prac remontowych;
  • szkody wyrządzone w czasie rejsów próbnych remontowanych jednostek.
  Ubezpieczenie platform wiertniczych

  Ubezpieczenie platform wiertniczych
  W jej zakres wchodzi nie tylko ubezpieczenie platform wiertniczych, ale także wyposażenie wiertnicze tych platform oraz odpowiedzialność cywilną związaną z eksploatacją platformy. Obejmuje ono:

  • stratę całkowitą i szkody częściowe platformy i sprzętu wiertniczego powstałe w czasie eksploatacji, postoju w porcie lub stoczni;
  • koszty związane z przywróceniem szybu pod kontrolę po niekontrolowanym wybuchu zaistniałym w szybie, jak również koszty wykonania nowego odwiertu lub przywrócenia do użytku uszkodzonego szybu;
  • OC użytkownika platformy z tytułu następstw niekontrolowanego wylewu ropy lub wybuchu gazu, powstałych podczas prowadzenia działalności, oraz za szkody osobowe i rzeczowe osób odwiedzających platformę i inne zobowiązania wobec osób trzecich w związku z eksploatacją platformy.
  Ubezpieczenie rzeczy osobistych załóg

  Ubezpieczenie rzeczy osobistych załóg statków morskich i innych jednostek pływających

  Ubezpieczenie chroni armatorów jednostek pływających na wypadek roszczeń załogi statku. Roszczenia te związane są ze zniszczeniem rzeczy osobistych załogi, niezbędnych do wykonywania zawodu marynarza. Zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy może powstać w czasie: pełnienia służby na  jednostce, repatriacji, pobytu za granicą po wyokrętowaniu za zgodą kapitana statku oraz drogi do pracy i z pracy.

  Ubezpieczenie aparatury i sprzętu

  Ubezpieczenie aparatury i sprzętu eksploatowanego na morzu lub w porcie

  Ubezpieczeniem może być objęta aparatura i sprzęt znajdujące się na ubezpieczonej jednostce pływającej. Aparaturę i sprzęt można objąć ochroną w czasie transportu lądowego i morskiego, podczas załadunku oraz w czasie pracy na statku, w wodzie i podczas prób eksploatacyjnych. Zniszczenie lub uszkodzenie aparatury może być spowodowane przez:

  • ogień;
  • sztorm;
  • siłę wyższą;
  • kradzież z włamaniem lub rozbój w czasie transportu;
  • kolizję lub stratę całkowitą środka transportu na którym przewożona była ubezpieczona aparatura;
  • przypadkowe uszkodzenie lub zniszczenie aparatury w wyniku kolizji ze środkami transportu oraz przez kontakt z innymi przedmiotami lub obiektami.
  Ubezpieczenia rybackie

  Ubezpieczenia rybackie

  Jest to pakiet ubezpieczeń adresowany do rybaków indywidualnych, spółdzielni rybackich oraz przedsiębiorstw połowowych eksploatujących kutry oraz łodzie rybackie:

  • ubezpieczenie CASCO kutrów i łodzi rybackich (szkody jednostki polegające na uszkodzeniu jej kadłuba, wyposażenia oraz urządzeń maszynowych lub pomocniczych);
  • ubezpieczenie OC armatora (szkody wyrządzone osobom trzecim, do których naprawienia zobowiązany jest na mocy prawa armator);
  • ubezpieczenie NNW i pochodne (obejmuje NNW członków załóg z możliwością rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o odpowiedzialność z tytułu zniszczenia, utraty lub uszkodzenia rzeczy osobistych członka załogi oraz o koszty leczenia członków załogi, a także ich repatriacji);
  • utrata wynagrodzenia przez ubezpieczonego/armatora w związku z wyłączeniem jednostki pływającej z eksploatacji.
  Ubezpieczenia żeglugi śródlądowej

  Ubezpieczenia żeglugi śródlądowej

  Ubezpieczenia żeglugi śródlądowej są pakietem ubezpieczeń adresowanym do właścicieli jednostek i przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej. Przeznaczeniem pakietu jest kompleksowa ochrona tych podmiotów podczas prowadzonej działalności.

  Pakiet ubezpieczeń żeglugi śródlądowej zabezpiecza właścicieli jednostek i przedsiębiorstwa żeglugi śródlądowej przed stratami spowodowanymi uszkodzeniem lub zniszczeniem taboru pływającego lub jego wyposażenia, jak również gwarantuje ochronę ubezpieczeniową w przypadku roszczeń osób trzecich wynikających z odpowiedzialności cywilnej armatora użytkowanej jednostki bądź floty.

   

  Ubezpieczenie OC armatorów jednostek pływających

  Ubezpieczenie OC armatorów jednostek pływających

  Ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone osobom trzecim przez jednostki pływające armatora. W ramach ubezpieczenia zwracane są straty i koszty, które zobowiązany jest ponieść armator.

  Ubezpieczenia budowy - remontu jednostek pływających

  Ubezpieczenie budowy jednostek pływających

  Ubezpieczenie skierowane jest do stoczni, a także do inwestorów finansujących budowę jednostek pływających. Przedmiotem ubezpieczenia jest statek lub inny obiekt pływający będący w budowie. Ubezpieczenie zapewnia ochronę przed: powstaniem straty całkowitej budowanej jednostki, powstaniem szkody częściowej wyposażenia i kadłuba w budowie oraz powstaniem szkody na skutek nieudanego wodowania lub kolizji z innym obiektem.

  Ubezpieczenie OC stoczni z tytułu remontu jednostek

  Ubezpieczenie dotyczy zarówno remontów gwarancyjnych i pogwarancyjnych statków i innych jednostek pływających. Ochroną objęte są szkody wyrządzone w remontowanych jednostkach, a także:

  • szkody w ładunku znajdującym się na remontowanym statku;
  • szkody w maszynach i urządzeniach zamontowanych na remontowanym statku;
  • szkody i straty powstałe w następstwie uszkodzenia ciała lub śmierci pracowników zatrudnionych w czasie prac remontowych;
  • szkody wyrządzone w czasie rejsów próbnych remontowanych jednostek.

  Ubezpiecznia budowlane

  ALOP

  ALOP (Advanced Loss of Profits - ubezpieczenie utraty zysku inwestora w wyniku szkody objętej ubezpieczeniem budowlano - montażowym).
  Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje utratę zysku brutto (ubezpieczeniwego) inwestora na wypadek opóźnionego przekazania inwestycji do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, pod warunkiem, że opóźnienie to jest wynikiem szkód w robotach kontraktowych, które powstały wskutek jakichkolwiek przyczyn nie wyłączonych wyraźnie w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
  Wyróżnia się ALOP/CAR - ubezpieczenie utraty zysku inwestora w wyniku szkody objętej ubezpieczeniem ryzyk budowlanych oraz ALOP/EAR - ubezpieczenie utraty zysku inwestora w wyniku szkody objętej ubezpieczeniem ryzyk montażowych.

  Zawarcie tego ubezpieczenia uwarunkowane jest zawarciem ubezpieczenia ryzyk budowlanych lub ubezpieczeniem ryzyk montażowych.

  CAR

  CAR (Contractor's all risks - Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy) - ubezpieczenie należące do grupy ubezpieczeń technicznych. Ubezpieczenie ryzyk budowlanych obejmuje ochroną straty i szkody mogące powstać w trakcie budowy. Ubezpieczenie składa się z dwóch oddzielnych segmentów: ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.Ubezpieczonymi mogą być podmioty zaangażowane w projekt np. inwestor, wykonawca, podwykonawca. Zakres ubezpieczenia można ograniczać lub rozszerzać stosując specjalnie skonstruowane dla tego ubezpieczenia klauzule. 

  EAR

  EAR (Erection all risks - Ubezpieczenie wszystkich ryzyk montażu) - ubezpieczenie należące do grupy ubezpieczeń technicznych. Ubezpieczenie ryzyk montażu obejmuje ochroną straty i szkody związane z montażem, testowaniem i uruchamianiem parku maszynowego. Ubezpieczenie składa się z dwóch oddzielnych segmentów: ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.Ochroną ubezpieczeniową mogą być objęci np. inwestor, wykonawca, podwykonawca. Zakres ubezpieczenia można ograniczać lub rozszerzać stosując specjalnie skonstruowane dla tego ubezpieczenia klauzule.

  Ubezpiecznia ryzyk budowlano-montażowych

  UBEZPIECZENIE RYZYK BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH

  Ubezpieczenie to jest skierowane do Firm wykonujących prace budowlane;  inwestorów, generalnych wykonawców i podwykonawców inwestycji budowlanych, a także firm produkcyjnych lub dostawców różnego rodzaju maszyn, instalacji i urządzeń – jeśli firmy te prowadzą prace montażowe lub są odpowiedzialni za ich wykonanie. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na czas trwania kontraktu i obejmuje cały etap realizacji inwestycji. Swoim zakresem może obejmować między innymi wszelkiego rodzaju maszyny, zaplecze budowy, sprzęt i wyposażenie, a także obiekty w trakcie ich budowy.
  Polisa ubezpieczeniowa zawarta w zakresie podstawowym gwarantuje ochronę (w zależności od wyboru Ubezpieczyciela) od szkód powstałych w wyniku np. ognia, katastrofy budowlanej, awarii urządzeń czy eksplozji. Ze względu na to, że branża budowlano-montażowa jest dziedziną stosunkowo "podatną" na szkody, zdecydowana większość Przedsiębiorstw rozszerza zakres ubezpieczenia o ryzyka żywiołów naturalnych, takich jak ryzyka huraganu, powodzi czy osunięcia się ziemi.
  Dokładając wszelkich starań, aby ochrona była w pełni kompleksowa, w trakcie zawierania umowy ubezpieczenia należy pamiętać nie tylko o maksymalnym rozszerzeniu zakresu ochrony, ale przede wszystkim o precyzyjnym określeniu całkowitej wartości robót z uwzględnieniem kosztów materiałów i elementów konstrukcyjnych, oraz osobno wartość maszyn, zaplecza budowy i sprzętu. Suma ubezpieczenia poszczególnych pozycji na polisie stanowi górną granicę odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeniowego w razie wystąpienia szkody.

  Ubezpiecznia OC architektów i inżynierów budownictwa LW

  OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ARCHITEKTÓW, PROJEKTANTÓW ORAZ INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA, INSPEKTORÓW BUDOWLANYCH

  Ubezpieczenie to ma na celu ochronę majątku ubezpieczonego w związku z możliwością wystąpienia szkody podlegającej odszkodowaniu na rzecz osób trzecich (poszkodowanych).

  Przy zawieraniu ubezpieczenia, w oparciu o OWU Towarzystw Ubezpieczeniowych, ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zakres szczegółowo opisany w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa (na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów). Rozporządzenie to reguluje także minimalną sumę gwarancyjną, oraz termin powstania obowiązku ubezpieczenia.

  Zakres można dodatkowo rozszerzyć o ryzyka:

  • wyrządzone poza terytorium RP;
  • wyrządzone przez podwykonawców podczas wykonywania czynności na rzecz ubezpieczającego;
  • powstałe w skutek utraty, uszkodzenia lub zniszczenia dokumentów będących własnością lub znajdujących się posiadaniu ubezpieczającego;
  • szkód wyrządzonym osobom trzecim w wyniku spowodowania śmierci, utraty zdrowia lub uszkodzenia ciała, bądź zniszczenia czy też uszkodzenia mienia.

  Obecnie na polskim rynku ubezpieczeniowym notuje się wzrost zainteresowania tym rodzajem ubezpieczeń. Może mieć to związek z dynamicznym rozwojem Firm budowlanych mimo panującego kryzysu, a także z informacjami o coraz częstszych przypadkach roszczeń szkód Firm związanych z branżą, którym zostały one wyrządzone (stosowanie nowych technik w budownictwie, z którymi pracownicy nie mieli wcześniej styczności).
  W zawiązku z tym, że sama procedura przygotowania polisy ubezpieczeniowej (lub ewentualna likwidacja szkód) w oparciu o szczegółową ocenę ryzyka i wiele innych, wyżej nie wymienionych czynników, wymaga bardzo obszernej i szczegółowej wiedzy, zachęcamy Państwa do skorzystania z Naszej pomocy.

  W celu uniknięcia braków w ochronie ubezpieczeniowej oferujemy kompleksowe doradztwo w trakcie przygotowywania wniosków oraz przy zawieraniu umowy.

  Ubezpiecznia fabryk

  Ubezpiecznia szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia

  UBEZPIECZENIE SZYB I PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH OD STŁUCZENIA.

  Ubezpieczenie to chroni szyby oraz elementy szklane od stłuczenia lub uszkodzenia. Elementy jakie mogą zostać ubezpieczone to np. szyby drzwiowe oraz okienne a także szyby antywłamaniowe i inne, ścienne i dachowe oszklenia, wszelkiego rodzaju lustra ( stojące, wiszące, zamontowane na stałe ), tablice świetlne, neony, świetlne reklamy, szklane płyty będące elementami mebli, szklane gabloty, lady sklepowe, witraże, szklane ceramiczne oraz kamienne wykładziny słupów, filarów oraz ściennych z wyłączeniem wykładzin podłogowych, płyty grzewcze; indukcyjne, halogenowe, elektryczne i inne.

  Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia jest zazwyczaj dołączane - za dodatkową składką - do polis ubezpieczeniowych od ognia i innych zdarzeń losowych lub mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku ( w zależności od Ubezpieczyciela ).
  Jeśli Klient posiada już ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, które w niektórych przypadkach jest podstawą do wypłacenia odszkodowania za np. zbitą szybę, to i tak sugerujemy wykupienie ubezpieczenia szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia ponieważ przedmioty te są wtedy chronione kompleksowo a właśnie takie rozwiązania preferujemy jako ich najlepsze zabezpieczenie.

  Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

  Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku.

  Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku obejmuje ochroną:

  • wykorzystywane w związku z prowadzoną działalnością, ewidencjonowane mienie stanowiące własność ubezpieczającego lub mienie będące na podstawie tytułu prawnego w jego posiadaniu, a w szczególności: maszyny, urządzenia oraz wyposażenie, środki obrotowe, wartości pieniężne, mienie osób trzecich przekazane ubezpieczającemu w celu wykonania usługi lub sprzedaży,
  • mienie pracownicze tj. mienie osobistego użytku lub służące wykonywaniu czynności zawodowych pracowników ubezpieczającego, z wyłączeniem wartości pieniężnych.

  Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje zdarzenia:

  • kradzież z włamaniem,
  • rabunek.

  Dodatkowo ochrona może być rozszerzona o ryzyko wandalizmu oraz o ubezpieczenie wartości pieniężnych podczas ich przewożenia.
  Ubezpieczający, który jest płatnikiem podatku VAT, ma możliwość wyboru sposobu wyliczenia sumy ubezpieczenia, a w konsekwencji wysokości odszkodowania, w kwocie uwzględniającej ten podatek lub bez jego uwzględnienia.

  Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

  Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych.

  Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych ochroną obejmuje wymienione i zdefiniowane w OWU danego Towarzystwa Ubezpieczeniowego zdarzenia losowe. Ubezpieczyciele w ramach zawieranej umowy zazwyczaj oferują Klientom ochronę z zakresu:
  - pożar
  - uderzenie pioruna
  - wybuch
  - upadek statku powietrznego
  - deszcz nawalny
  - dym
  - fali uderzeniowej
  - gradu
  - huraganu
  - lawiny
  - osunięcia się ziemi
  - trzęsienia ziemi
  - uderzenia pojazdu
  - zalania
  - zalegania śniegu lub lodu
  - zapadania się ziemi

  Oraz:
  - akcji gaśniczej lub ratowniczej
  - wyburzenia lub odgruzowania
  - wybuchu
  - zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonego przedmiotu przed szkodą
  - usunięcia pozostałości po szkodzie

  Ubezpiecznie zysku utraconego w skutek ognia i innych zdarzeń losowych(BI)

  UBEZPIECZENIE ZYSKU UTRACONEGO W SKUTEK OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH ( BI )

  Ubezpieczenie utraty zysku wskutek ognia i innych zdarzeń losowych obejmuje ochroną zysk brutto, rozumiany jako wielkość obrotu z zakończonego roku obrotowego poprzedzającego zawarcie ubezpieczenia uwzględniająca zmiany stanu produktów gotowych oraz produkcji w toku, pomniejszona o nieubezpieczone koszty działalności.

  Ubezpieczenie obejmuje szkody polegające na utracie zysku brutto poniesionej przez Ubezpieczającego w okresie odszkodowawczym, powstałe w wyniku następujących zdarzeń:

  • pożaru,
  • uderzenia pioruna,
  • wybuchu,
  • upadku statku powietrznego, jego ładunku lub części,
  • akcji gaśniczej, ratowniczej, wyburzenia, odgruzowania, prowadzonych w związku z wystąpieniem powyższych zdarzeń.

  Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia utraty zysku wskutek ognia i innych zdarzeń losowych jest zawarcie przez Ubezpieczającego z Ubezpieczycielem umowy ubezpieczenia mienia wykorzystywanego w prowadzonej przez Ubezpieczającego działalności gospodarczej na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych.

  Maksymalny okres odszkodowawczy ustalany jest przez Ubezpieczającego. Powinien odpowiadać przewidywanemu okresowi zakłóceń lub przerwie w działalności gospodarczej, jaka może wystąpić bezpośrednio w skutek szkody w mieniu. Okres ten nie powinien być krótszy niż 12 miesięcy.

  Ubezpiecznia mienia od ryzyka terroryzmu

  Przez pojęcie aktów terroryzmu rozumiemy wszelkiego rodzaju działania, skierowane przeciwko ludności lub mieniu, mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego, zakładów usługowych lub wytwórczych, transportu publicznego – dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych czy też społecznych.
  Włączenie ryzyk terrorystycznych do różnego rodzaju polis ubezpieczeniowych sprawia, że ubezpieczone mienie jest objęte asekuracją na wypadek szkód w nich powstałych w wyniku: ognia, eksplozji, upadku statku powietrznego, akcji ratowniczych prowadzonych w związku z wyżej wymienionymi zdarzeniami pod warunkiem, że są one bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu.

  Tak jak w przypadku ryzyk wandalizmu i dewastacji, tak i tu istnieją wyłączenia odpowiedzialności oraz szereg warunków, kryteriów i innych czynników które stanowią o tym czy powstała szkoda zalicza się do ryzyka terroryzmu.

  Ubezpiecznia mienia od ryzyka dewastacji i wandalizmu

  Towarzystwa Ubezpieczeniowe posiadają nieco różniące się od siebie rozwinięcia pojęcia wandalizmu, czy też dewastacji ( w zależności od Ubezpieczyciela ) jednakże są one formułowane mniej więcej w sposób przedstawiony poniżej:

  Dewastacja - rozmyślne ( celowe ) zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie .
  Reasumując. Zgodnie z powyższym, ubezpieczenie ryzyka wandalizmu jest skierowane do szerokiego grona odbiorców - osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, przedsiębiorstwa itp. - obejmując swoim zakresem mienie znajdujące się w posiadaniu lub będące własnością ubezpieczającego.

  Należy pamiętać, że Ubezpieczyciele wyszczególniają w OWU zakres ubezpieczenia oraz różnego rodzaju wyłączenia odpowiedzialności, a także w zależności od tego do jakiej polisy -  włączamy ryzyka wandalizmu, dewastacji czy terroryzmu ich definicje a dokładniej rzecz ujmując zakres ochrony w poszczególnych ryzykach może się znacząco od siebie różnić. Dlatego decydując się na zawarcie umowy z Towarzystwem warto pomyśleć o skonsultowaniu się z nami.

  Wandalizm - umyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do niego w jeden z poniższych sposobów:

  a) rabunek - rozumiany jako zabór mienia dokonany przy użyciu przemocy fizycznej wobec Ubezpieczonego lub osób u niego zatrudnionych (w przypadku wartości pieniężnych w transporcie wobec osób wyznaczonych przez Ubezpieczonego do ich transportu) bądź groźby natychmiastowego użycia przemocy fizycznej lub z doprowadzeniem do nieprzytomności lub bezbronności – dla zniwelowania ich oporu przed wydaniem ubezpieczonego mienia.
  przez sprawcę, który z zastosowaniem przemocy fizycznej bądź groźby jej użycia doprowadził osobę posiadającą klucze do objętego ubezpieczeniem lokalu, środka transportu lub urządzenia do przechowywania wartości pieniężnych i zmusił ją do ich otworzenia albo sam je otworzył kluczami które zostały przez niego zrabowane.

  b) kradzież z włamaniem – rozumiane jako zabór mienia w celu przywłaszczenia dokonany z lokalu zamkniętego ( a w przypadku wartości pieniężnych także z zamkniętego urządzenia do przechowywania wartości pieniężnych), po usunięciu istniejących zabezpieczeń przy użyciu siły i narzędzi lub otworzeniu zabezpieczeń kluczem który został podrobionym lub innym narzędziem albo kluczem oryginalnym, który sprawca włamania zdobył przez kradzież z włamaniem z innego lokalu albo w wyniku rabunku a także przez sprawcę, który ukrył się w lokalu przed jego zamknięciem.

  W czym się specjalizujemy

  Ubezpieczenia komunikacyjne

  OC / AC samochodów osobowych i ciężarowych.

  Zobacz więcej

  Samochody osobowe:
  AC od 3%
  OC od 400

  Samochody ciężarowe:
  AC od 2%
  Od 2 ton 1500

  Ciągniki siodłowe TIR:
  AC od 3%
  OC od 4.000 zł.

  Bezkonkurencyjne ubezpieczenie majątku Twojej Firmy w super cenie

  Oferujemy Państwu możliwość ubezpieczenia całej Firmy na specjalnych warunkach.

  Poznaj szczegóły

  Oferujemy Państwu możliwość ubezpieczenia całej Firmy na specjalnych warunkach:

  – gwarantujemy najniższą cenę w stosunku do jakości danego ubezpieczenia

  – ubezpieczenie ,,szyte na miarę”, z pomocą naszych doradców sam zbudujesz swój program ubezpieczeniowy, dopasowany wyłącznie do Twoich potrzeb

  – nie musisz wiedzieć wszystkiego o ubezpieczeniach aby dobrze się ubezpieczyć, wystarczy zapytać, a my poprawidzamy Cię przez gąszcz niezrozumiałych zapisów umowy ubezpieczenia

  – zapytaj swojego doradcę o nowe rozwiązania dla Twojej branży. To co wczoraj było marzeniem, dzieki nam może stać się faktem (potrafimy skutecznie negocjować)

  – przerzucisz część obowiązków związnych z obsługą ubezpieczeń na osoby trzecie, które wykonają pracę za Ciebie i wezmą odpowiedzialność za jej efekt końcowy (wszystkie działania biur brokersich są ubezpieczone)

  – w razie szkody możesz liczyć na pomoc przy jej likwidacji

  Tańsze paliwa

  Naszym kontrahentom oferujemy tańsze paliwa z odroczonym terminem płatności.

  Zobacz więcej

  Oznacza to, że Państwa Firma może skorzystać z możliwości zakupienia tańszego niż dotychczas (na preferencyjnych warunkach) paliwa w kredycie, za które nie będzie trzeba od razu płacić. Bardzo często korzystają z tej opcji firmy transportowe posiadające pojazdy typu TIR.

  Żadna z naszych firm nie zajmuje się sprzedażą paliw, a jedynie na zasadzie uprzejmości biznesowej umożliwiamy, albo nie – w zależności od prowadzonych negocjacji taką możliwość na zasadzie non profit – nie czerpiemy z tego zysku, ani nie pobieramy prowizji. Jest to wyłącznie nasz dodatkowy atut mający uczynić naszą ofertę bardziej konkurencyjną.

  Warunek konieczny to:
  – obsługa ubezpieczeń Państwa Firmy przez nas
  – posiadanie własnej bazy paliwowej.

  Ratunek przed bankructwem

  W obecnej sytuacji na rynku, spowodowanej kryzysem, wiele Firm korzysta z możliwości ubezpieczenia terminowych płatności sprzedanych towarów.

  Poznaj szczegóły

  Zalety:
  – właściciel Firmy decyduje czy ubezpieczyć obrót krajowy, czy zagraniczny(ten jest droższy), może też ubezpieczyć oba.
  – ubezpieczenie to w razie niewypłacalności kontrahentów uratuje Państwa Firmę przed, w najlepszym wypadku, utratą płynności finansowej, a w najgorszym – przed bankructwem.
  – według Firm Ubezpieczyniowych kredyt kupiecki stosuje w swojej strategii sprzedażowej ponad 80% Firm w Polsce, a jedynie co piąta rozlicza się w gotówce.
  – możliwość sprzedawania towarów, bądź usług kontrahentom Firmy na kredyt, który jest ubezpieczony.
  – możliwość szerszej sprzedaży wśród większego grona odbiorców, bądź kontrahentów.
  – dzięki temu, mimo kryzysu i kłopotów z płatnościami, Państwa Firma wciąż może sprzedawać swój towar.
  – jest tańszy od faktoringu

  Wady:
  – ubezpieczenie kredytu kupieckiego obejmuje wszystkie transakcje ubezpieczającego, a nie poszczególnych niewypłacalnych kontrahentów – nie da się ubezpieczyć tylko ,,złych wierzytelności”.
  – minimalny obrót roczny firmy musi wynosić minimum 15 mln. zł., czasami może być on mniejszy, w zależności od Towarzystwa Ubezpieczeniowego.
  – ustalone maksymalne limity kredytowe często mijają się z oczekiwaniem Klientów, często musimy je renegocjować, co jest trudne.
  – gdy dochodzi do wypłaty odszkodowania, poszkodowanymi jesteście również Państwo ponieważ Ubezpieczyciel nie wypłaca 100% wartości faktur, a jedynie około 80% -90% ich wartości, w zależności od zastosowanych w umowie ubezpieczenia franszyz.

  Różnice między faktoringiem, a kredytem kupieckim:
  – Faktoring  swoją ochroną obejmuje poszczególne zatwierdzone faktury, bądź poszczególne Firmy. Kredyt kupiecki obejmuje swoją ochroną wszystkich kontrahentów Firmy.

  Co się bardziej opłaca:
  Jeśli firma boi się braku płatności wyłącznie jednego kontrahenta, tańszym rozwiązaniem będzie ubezpieczenie faktoringowe( zwykle jest to kilka procent).
  Jeśli firma boi się niewypłacalności kilku klientów tańszym rozwiązaniem będzie ubezpieczenie kredytu kupieckiego.

  Ile to kosztuje:
  – ubezpieczenie faktoringowe – kilka procent.
  – ubezpieczenie kredytu kupieckiego – od 0,3% do 3% wartości obrotu firmy, w zależności od oceny stendingu finansowego kontrahentów ubezpieczającej się firmy(analizę przeprowadza Ubezpieczyciel). Bardzo wiele zależy także od prowadzonych z nami negocjacji.

  Gwarancje ubezpieczeniowe

  Nawet 5 krotnie taniej niż w banku.

  Zobacz więcej

  Gwarancje wadium od 0,3%
  Gwarancje konkraktowe od 1%
  Gwarancje usunięcia wad i usterek 0,9%
  Gwarancje celno-podatkowe od 0.9%
  Gwarancje akcyzowe od 1%

  Program partnerski

  Specjalna oferta dla naszych klientów

  Kurs latania

  Na mocy zawartego porozumienia handlowego z Firmą Easy Air, mającą siedzibę na terenie Mazowieckiego Portu Lotniczego, Naszym Klietnom oferujemy specjalne możliwości w zakresie negocjacji ceny szkoleń lotniczych na wszystkich typach maszyn. Od samolotów po śmigłowce, z najlepszymi pilotami w Polsce i na świeciecie.

  Obsługa i hangarowanie samolotów i śmigłowców

  Na mocy zawartego porozumienia handlowego z Firmą Air Modlin, mającą siedziebę na terenie Mazowieckiego Portu Lotniczego, Naszym Klietnom oferujemy specjalne możliwości w zakresie negocjacji cen z zakresu hangarowania i kompleksowej obsługi napraw statków powietrznych wszelkiego typu.

  Likwidacja szkód komunikacyjnych samochodów osobowych

  Likwidacja szkód komunikacynych samochodów osobowych w promieniu 150 km. od Krakowa przebiega na specjalnych warunkach. Każdy samochód jest naprawiany szybciej, taniej i bezobsługowo. Zostaje do Państwa wysłany likwidator, który całkowicie zajmuje się naprawą samochodu. Na czas naprawy dostajecie państwo za darmo samochód zastępczy. Jest to opcja całkowicie dobrowolna. Poszukujemy na terenie całej Polski również innych warsztatów, likwidatorów, firm – mających stosowne uprawnienia w zakresie likwidacji szkód, bądź napraw i będących zainteresowanych podjęciem współpracy.

  Szkolenia

  Dla naszych Klientów, prowadzimy bezpłatne szkolenia.
  Jesteśmy również w stanie zorganizować szkolenia z dogodnego zakresu ubezpieczeń, którym jesteście Państwo zainteresowani, a nie zostały wymienione poniżej.

  – Likwidacja szkód komunikacyjnych
  – Ocena ryzyka przy kompleksowym ubezpieczeniu mienia
  – Zarządanie zasobami ludzkimi, bezpieczeńswto pracy w świetle szkód osobowych
  – Odpowiedzialność cywilna przedsiebiorstwa w świetle obowiązujących przepisów prawa
  – Transport cargo, kompleksowe ubezpieczenie w świetle Międzynarodowych Reguł Handlu
  – Bezpieczna eksploatacja statków powietrznych (program partnerski – szkolenie płatne)

  Szukasz więcej informacji?
  Skontatkuj się z nami.

  Centralne Biuro Likwidacji Szkód

  Trębki Nowe 112
  05 – 170 Zakroczym

  Siedziby firm | oddziały
  Nasze Ubezpieczenia

  ul.Miodowa 3/20
  05-100 Nowy Dwór Maz.

  Biuro Brokerskie GAW

  Trębki Nowe 112
  05 – 170 Zakroczym

  Korporacja AMX ul. płk Edwarda

  Malewicza 117/12
  05-160 Nowy Dwór Mazowiecki

  Insurance Brokers

  ul. Sokola 22
  05-101 Skierdy